АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Абонаментното счетоводно обслужване предлагано от екипа на „Вижън финанс” ООД включва:

  • Изготвяне на цялостната счетоводна политика на фирмата / организацията
  • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
  • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
  • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността /пътни листи, заповеди за командировки, авансови отчети и др./ на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента
  • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешнофирмените изисквания и потребности от информация
  • Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, други декларации, справки и др.) за НАП.
  • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, и НОИ
  • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента
  • Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП
  • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство