АДМИНИСТРИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Услугата „Администриране на възнаграждения” включва:

  • Изчисляване на трудови възнаграждения;
  • Изчисляване на предвидените в КТ и КСО обезщетения;
  • Изготвяне на ведомост и фишове към нея;
  • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и осигуровки;
  • Изготвяне и подаване на Декларации – образец 1 и образец 6;
  • Изчисляване на възнаграждения по ДУК;
  • Изчисляване на осигурителни и здравно осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица;
  • Изчисляване на възнаграждения и осигурителни и здравно осигурителни вноски за лица без трудови правоотношения;