АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

Услугата „Администриране на персонал” включва:

 • създаване и поддържане на трудови досиета;
 • изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;
 • изготвяне на граждански договори;
 • съдействие във връзка със сключване, изменение и прекратяване на трудови договори и свързаните с това регистрации и уведомления;
 • изготвяне на всички видове документи във връзка с реализирането на трудовите и свързаните с тях правоотношения (заповеди, заявления, декларации, уведомления и т.н.), в т.ч. относно:
  • възникване на трудовото правоотношение;
  • регламентация на работно време, почивки отпуски;
  • трудови възнаграждения и обезщетения;
  • имуществена отговорност на работниците и служителите;
  • дисциплинарна отговорност на работниците и служителите;
  • прекратяване на трудовите правоотношения;
  • взаимоотношения със синдикални организации и колективно трудово договаряне;