РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

„Вижън Финанс” ООД може да Ви осигури надеждно и компетентно административно съдействие за да регистрирате избран от Вас търговско-правен субект. Чрез привлечените към екипа на дружеството експерти, Вие можете да получите:

  • Експресна регистрация на едноличен търговец, търговско дружество, консорциум, холдинг, представителства и клонове на компании;
  • Експертно съдействие при изваждане на разрешителни, лицензи и други актове, необходими за осъществяване на избраната от Вас търговска дейност;
  • Консултиране и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания;
  • Изготвянето на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на дружеството;
  • Регистриране и вписване на неправителствени организации;
  • Консултантска и експертна помощ при осъществяване на процедури по ликвидация на търговско правни субекти, несъстоятелност и оздравяване на предприятия.