СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

” Вижън Финанс” ООД предлага широк спектър от качествени, бързи, ценово обосновани счетоводни услуги. Ние изготвяме система от политики (счетоводна/данъчна) за оптимизиране на финансите и данъците за всеки клиент, като се съобразяваме със спецификата на дейността му и с целите, които иска да постигне.

Предоставяме прецизни бизнес съвети и иновации, подходящи за конкретния клиент. Съветите ни са основани на опит, отлично познаване на материята (счетоводство, данъци, финанси) и на спецификите на бизнеса на клиента.

 

Можете да направите конкретен избор от конкретни услуги:

 

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Абонаментното счетоводно обслужване предлагано от екипа на „Вижън финанс” ООД включва:

 • Изготвяне на цялостната счетоводна политика на фирмата / организацията
 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността /пътни листи, заповеди за командировки, авансови отчети и др./ на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешнофирмените изисквания и потребности от информация
 • Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, други декларации, справки и др.) за НАП.
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, и НОИ
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента
 • Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП
 • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство

 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Администриране на възнаграждения включва:

 • Изчисляване на трудови възнаграждения;
 • Изчисляване на предвидените в КТ и КСО обезщетения;
 • Изготвяне на ведомост и фишове към нея;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и осигуровки;
 • Изготвяне и подаване на Декларации – образец 1 и образец 6;
 • Изчисляване на възнаграждения по ДУК;
 • Изчисляване на осигурителни и здравно осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица;
 • Изчисляване на възнаграждения и осигурителни и здравно осигурителни вноски за лица без трудови правоотношения;

 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

Услугата „Администриране на персонал” включва:

 • създаване и поддържане на трудови досиета;
 • изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;
 • изготвяне на граждански договори;
 • съдействие във връзка със сключване, изменение и прекратяване на трудови договори и свързаните с това регистрации и уведомления;
 • изготвяне на всички видове документи във връзка с реализирането на трудовите и свързаните с тях правоотношения (заповеди, заявления, декларации, уведомления и т.н.), в т.ч. относно:
  • възникване на трудовото правоотношение;
  • регламентация на работно време, почивки отпуски;
  • трудови възнаграждения и обезщетения;
  • имуществена отговорност на работниците и служителите;
  • дисциплинарна отговорност на работниците и служителите;
  • прекратяване на трудовите правоотношения;
  • взаимоотношения със синдикални организации и колективно трудово договаряне;

 

ДРУГИ СЧЕТЕВОДНИ УСЛУГИ

Извън пакетните счетоводни услуги, групиращи дейността в пакетите „Абонаментно счетоводно обслужване”, „Администриране на възнагражденията” и „Администриране на персонал”, експертите на „Вижън финанс” ООД могат да договорят с Вас и извършването  на отделни счетоводни дейности в зависимост от Вашите потребности, като:

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет; съставяне и подаване на данъчни декларации; Счетоводни консултации; Изготвяне на конкретен документ; и други.

 

РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

„Вижън Финанс” ООД може да Ви осигури надеждно и компетентно административно съдействие за да регистрирате избран от Вас търговско-правен субект. Чрез привлечените към екипа на дружеството експерти, Вие можете да получите:

 • Експресна регистрация на едноличен търговец, търговско дружество, консорциум, холдинг, представителства и клонове на компании;
 • Експертно съдействие при изваждане на разрешителни, лицензи и други актове, необходими за осъществяване на избраната от Вас търговска дейност;
 • Консултиране и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания;
 • Изготвянето на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на дружеството;
 • Регистриране и вписване на неправителствени организации;
 • Консултантска и експертна помощ при осъществяване на процедури по ликвидация на търговско правни субекти, несъстоятелност и оздравяване на предприятия.

 

Можете ОЩЕ СЕГА да поискате нашата ОФЕРТА, с която да Ви предложим месечна цена на комплексна счетоводна услуга, като попълните онлайн формуляра:

 „КОМПЛЕКСНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ”

За въпроси и контакти:

office@finance.visiongroup.bg